Situering

De jaarstatistiek van de jeugdparketten beperkt zich tot een beeldvorming van de omvang en de aard van de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten. De jeugdbeschermingszaken omvatten zowel de als misdrijf omschreven feiten (MOF) als de verontrustende situaties (VOS). Het Vlaamse decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp introduceerde de term “verontrustende situatie” (VOS) in plaats van de vroegere “problematische opvoedingssituatie” (POS). We hanteren hier systematisch - voor alle jaargangen - de nieuwe terminologie (VOS). De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie zullen de wijze waarop de instroom wordt behandeld en de beslissingen die de jeugdparketten terzake nemen, pas in een latere fase analyseren.

De cijfergegevens met betrekking tot de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten zijn beschikbaar vanaf de jaargang 2010, en dit op drie verschillende aggregatieniveaus: nationaal, per rechtsgebied en per parket. De gegevens per parket worden gepresenteerd volgens de nieuwe territoriale structuur (sinds 1 april 2014) voor het Openbaar Ministerie, gebaseerd op 14 parketten in plaats van 27 voorheen.

Het reproduceren van de inhoud van deze publicatie is niet toegelaten, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch in de oorspronkelijke, noch in bewerkte vorm (tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het College van Procureurs-generaal). Het gebruiken van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Een korte toelichting bij de navigatie doorheen de webpagina's is te consulteren op de hulppagina.