Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken met de daarin van toepassing zijnde tenlasteleggingscodes op het moment van de laatste gegevensextractie.

STRAFWET

EIGENDOM

Diefstal & afpersing

Gewone diefstal

12 - Winkeldiefstal
14 - Huisdiefstal
18 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
18A - Gewone diefstal
18B - Zakkenrollerij
18C - Velddiefstal (moeskopperij) met verzwarende omstandigheden
18D - Ongeoorloofde aansluiting (tv, gas of elektriciteit)
18E - Gewone fiets- of motodiefstal
18F - Poging tot gewone diefstal
18G - Gewone diefstal van auto
35X - Militairen: verduistering - diefstal
42K - Diefstal, verduistering, oplichting, bedriegerij tussen echtgenoten en personen bedoeld in art. 462, 492 en 504 Sw.

Diefstal met geweld

11 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
11A - Diefstal door middel van geweld of bedreiging
11B - Diefstal waarbij wapens werden getoond of gebruikt
11C - Afpersing
11F - Carjacking
11G - Homejacking

Zware diefstal

17 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
17A - Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
17B - Diefstal met inbraak in woningen
17C - Poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
17D - Autodiefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
17E - Diefstal van fiets of moto door middel van braak, inklimming of valse sleutels
17F - Diefstal in garage
17G - Ramkraak
17H - Diefstal in wagen

Vernielingen, beschadigingen & brandstichting

47 - Opzettelijke brandstichting
48 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
48A - Onopzettelijke brandstichting
50 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
50A - Vernieling van afsluiting
50B - Beschadigingen - vernielingen in het algemeen
50C - Opschriften op de openbare weg of op openbare gebouwen
50E - Vernieling van veldvruchten
50F - Graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen (art. 534bis en 534ter Sw.)
53C - Grafschennis

Bedrog

Heling & witwas

27 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
27A - Heling (gestolen of verduisterde voorwerpen)
27B - Witwassen

Informatica

20I - Computermisdrijven
20J - Informaticabedrog, bv. gebruik gestolen kredietkaarten (art. 504quater Sw.)
20K - Ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen (art. 550bis Sw.)
20L - Data- of informaticasabotage, bv. schadelijke gegevens (art. 550ter Sw.)
20M - Zoeking in het informaticasysteem: weigeren of hinderen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (art. 88quater § 3 Sv.)
20N - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater § 4 derde lid Sv.)
20O - Weigering tot het verlenen van de door de procureur des Konings gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 46bis § 2 vierde lid Sv.)
20P - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 88bis § 2 derde lid Sv.)
20Q - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater § 2 derde lid Sv.)

Bedrog: andere

19 - Uitgifte van cheque of overschrijving zonder dekking
20 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
20A - Verduistering (nalatenschappen, goederen van gemeenschap enz.)
20B - Misbruik van vertrouwen
20C - Wegmaken van inbeslaggenomen voorwerpen
20D - Oplichting
20E - Sneeuwbaleffect
20F - Woeker
20G - Zegelverbreking
20H - Niet eerbiedigen van een contract van financiële aard (schuldbekentenis, lening, onbetaalde wisselbrief)
26 - Afzetterij
28 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
28A - Verloren voorwerpen
28B - Gevonden voorwerpen
50D - Verplaatsing van grenspalen
72 - Bedrieglijk onvermogen

PERSOON

Moord, doodslag & onopzettelijke doding

Moord & doodslag

30 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
30A - Moord
30B - Doodslag
30C - Doodslag om diefstal te vergemakkelijken
30D - Poging moord of poging doodslag
30E - Genocidewet - wet van universele bevoegdheid

Onopzettelijke doding

30F - Vergiftiging (art. 392, 394 en 397 Sw.)
30G - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ongewild de dood tot gevolg (art. 402 en 404 Sw.)
44 - Onopzettelijke doding (uitgezonderd verkeer)

Slagen & verwondingen

Met opzet

43 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
43A - Opzettelijke slagen en verwondingen
43C - Aanranding
43D - Kindermishandeling
43F - Foltering
43G - Onmenselijke behandeling
43H - Onterende behandeling
43I - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid of verlies van een orgaan tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (art. 402 en 403 Sw.)
43J - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (art. 402 Sw.)
43K - Vrouwelijke genitale verminkingen (art. 409 Sw.)
43L - Overige vormen van seksuele verminkingen

Zonder opzet

43B - Schuldig verzuim hulp te verlenen
46 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
46A - Onopzettelijke slagen en verwondingen
46B - Hondenbeten

Persoonlijke vrijheid

37Q - Publicatie of verspreiding identiteit slachtoffer zeden (art. 378 bis Sw.)
40 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
40A - Wederrechtelijke opsluiting
40B - Ontvoering van meerderjarigen en van minderjarigen
40C - Verdwijning
42T - Publicatie en verspreiding van de debatten voor de jeugdrechtbank, onderzoeksrechter of hof van beroep (art. 433 bis Sw.)
51 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
51A - Persmisdrijf
51B - Recht op antwoord
52 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
52A - Beledigingen
52B - Laster
52C - Eerroof
52D - Schending van het beroepsgeheim
52E - Schending van het briefgeheim
52F - Lasterlijke aangifte
52G - Kwaadwillige ruchtbaarmaking
52H - Onwettig afluisteren van privé- en telecommunicatie
52I - Onderscheppen van post: geheimhouding
52J - Onderscheppen van post: medewerking
52K - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: geheimhouding
52L - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: medewerking
52M - Misbruik van gegevens uit het strafdossier (art. 460ter Sw.)
53 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
53A - Woonstschennis (art. 439 Sw. - zonder kraken)
53B - Aanslag op de persoonlijke levenssfeer
53D - Belaging
53H - Kraken van een bewoond pand (art. 439 Sw.)
53I - Kraken van een onbewoond pand (art. 442/1, §1 Sw.)
53J - Kraken: schending van een bevel tot ontruiming van de procureur des Konings/een vonnis tot uithuiszetting van de vrederechter (art. 442/1, §2 Sw.)
56 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
56A - Racisme
56B - Xenofobie
56C - Discriminatie, met uitzondering van de gevallen van racistische, xenofobe of homofobe discriminatie, of van discriminatie op grond van het geslacht of van een handicap
56D - Discriminatie op grond van het geslacht
56E - Homofobie
56F - Discriminatie op basis van een handicap

FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL

Aanranding & verkrachting

37 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
37A - Verkrachting
37B - Aanranding van de eerbaarheid
37R - Ongewenste intimiteiten

Ontucht & seksuele uitbuiting

37C - Zedenschennis
37D - Voyeurisme
37E - Aanzetten tot ontucht
37F - Ontucht van minderjarigen
37G - Ontuchthuis
37H - Prostitutie
37I - Proxenetisme van meerderjarigen
37J - Schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken
37K - Pedofilie
37L - Mensenhandel: seksuele uitbuiting ten aanzien van meerderjarigen
37M - Proxenetisme van minderjarigen
37N - Kinderpornografie
37O - Publiciteit i.v.m. prostitutie en ontucht
37P - Incest
37S - Grooming (art. 377 quater Sw.)
37T - Mensenhandel: seksuele uitbuiting ten aanzien van minderjarigen

Familiale sfeer

39 - Vruchtafdrijving
42 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
42A - Bigamie
42B - Verlaten van de echtelijke woning
42C - Verlaten van de ouderlijke woning
42D - Familieverlating
42E - Verwaarlozing van kinderen
42F - Niet naleven omgangsrecht
42G - Echtelijk geschil
42H - Zedelijke bescherming van de jeugd
42I - Wet op de dancings (15 juli 1960)
42J - Zwangerschap vóór de wettelijke minimumleeftijd
42L - Familiaal geschil
42M - Schoolplicht
42N - Tuchteloosheid
42O - Kind in gevaar
42P - Ontvluchting
53G - Overtreding tijdelijk huisverbod

OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE

10 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
10A - Vereniging van misdadigers
10B - Gijzeling
10C - Criminele organisatie
10D - Aanbod of voorstel om bepaalde misdaden te plegen (wet 7 juli 1875)
16 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
16A - Ontvluchting van gevangenen
16B - Medeplichtigheid aan ontvluchting
16C - Verberging van misdadigers
16D - Fouten begaan door personen aangesteld om gevangenen te begeleiden of te bewaken
20R - Misdrijven in verband met leveringen aan het leger (art. 292-298 Sw.)
25 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
25A - Knevelarij
25B - Omkoping, behalve omkoping van buitenlandse en internationale openbare ambtenaren
25C - Wegmaken van postzendingen
25D - Verduistering of diefstal door een ambtenaar
25E - Belangenneming door een ambtenaar
25F - Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies
25G - Valsheid gepleegd in de aangifte van mandaten, ambten en beroepen of in de vermogensaangifte (art. 6 § 1 wet 2 mei 1995)
25H - Omkoping van buitenlandse en internationale openbare ambtenaren
25I - Private omkoping
29 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
29A - Landloperij onder verzwarende omstandigheden
29B - Bedelarij onder verzwarende omstandigheden
29E - Mensenhandel: uitbuiting van bedelarij (art. 433quinquies § 1 2° Sw.)
33 - Willekeurige vrijheidsberoving
34 - Daden van willekeur gepleegd door de overheid (bv. weigering akte te verlenen van een klacht, huiszoeking zonder toestemming)
35 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
35A - Beledigingen aan de koninklijke familie
35B - Aanslag op de veiligheid van de Staat
35C - Terrorisme
35D - Private milities
35E - Ronselen van huurlingen
35F - Gecoördineerde dienstplichtwetten en gecoördineerde wetten houdende het statuut van gewetenbezwaarden (30 april 1962 ; 20 februari 1980)
35G - Bomaanslag
35H - Wet betreffende de bewakingsfirma's, de beveiligings- en de interne diensten voor bewaking (10 april 1990)
35I - Wet omtrent het beroep van privédetective (19 juli 1991)
35J - Veiligheidsmachtiging: aanwending van informatie, gegevens of materieel (art. 11 wet 11 december 1998)
35K - Veiligheidsoverheid: onthullen van geheimen (art. 24 wet 11 december 1998)
35L - Vast Comite I: het schenden van de geheimhoudingsplicht (art. 8 wet 11 december 1998)
35V - Insubordinatie en muiterij (art. 28-32 Mil. Sw.)
35W - Desertie
35Y - Verraad - bespieding - capitulatie - postverlating - belediging jegens de Koning, gezag van de Kamers, bindende kracht van de wetten - gewelddaden - smaad - toezicht over het krijgsdomein - vernietiging of beschadiging van de door het leger opgerichte verdedigingswerken
35Z - Overtreding op de buitenlandse wetsbepalingen door Belgische militairen
36 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
36A - Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten enz.)
36B - Springstoffen
36C - Munitie
36D - Aangeven van wapens (gevonden, geërfd)
36E - In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (wet 5 augustus 1991)
38 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
38A - Niet aangeven van een geboorte
38B - Niet opdagen van een gezworene
38C - Kieswet (bijzitter die verstek laat gaan)
38D - Belemmering van de uitoefening van de rechtsprekende functie (art. 316 Sw.)
38E - Niet opdagen van een getuige (Raad van State - rechtbanken)
38F - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
38G - Aangifte van mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte (art. 6 § 2 wet 2 mei 1995)
41 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
41A - Smaad
41B - Slagen aan een persoon met een openbare hoedanigheid
41C - Weerspannigheid tegenover de overheid of tegenover personen met een openbare hoedanigheid
41D - Nodeloze oproep van de hulpdiensten
41E - Vals alarm
41F - Aanzetten tot oproer
42S - Gebruik minderjarigen en kwetsbare personen met het oog op plegen van misdaden of wanbedrijven (art. 433 Sw.)
42U - Cyberlokking (art. 433 bis/1 Sw.)
45 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
45A - Vals bomalarm
45B - Valse melding van een aanslag
45C - Bedreigingen
45D - Klacht van iemand die zich bedreigd voelt
45G - PV van inlichtingen: geen klacht
45M - Chemische, biologische, radiologische, nucleaire dreiging (CBRNe)
50G - Binnendringen in havengebieden
54 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
54A - Betogingen
54B - Stakingen
54C - Belemmering van het verkeer, inbegrepen het spoorwegverkeer
54D - Voetbalwet: hooliganisme (21 december 1998)
54E - Stakingsrecht politieambtenaren: geen gevolg geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten
54F - Stakingsrecht politieambtenaren: een politieambtenaar ertoe brengen geen gevolg te geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten
54G - Weigering door een dienstverlenend persoon om gevolg te geven aan een opdracht waarvoor hij werd gevorderd (art. 3 programmawet 27 december 2006)
55 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
55A - Vreemdelingenwet: hulp bij illegale immigratie (art. 77 wet 15 december 1980)
55B - Onwettig verblijf
55C - Huisjesmelkerij (art. 433decies, 433undecies en 433duodecies Sw.)
55D - Mensenhandel: uitbuiting door arbeid (art. 433quinquies § 1 3° Sw.)
55E - Mensenhandel: illegaal wegnemen van organen (art. 433quinquies § 1 4° Sw.)
55F - Mensenhandel: inbreuken doen plegen (art. 433quinquies § 1 5° Sw.)
55G - Mensensmokkel (art. 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies Vreemdelingenwet)
55H - Schijnhuwelijk (art. 79bis Vreemdelingenwet)
55I - Valse verklaring van wettelijke samenwoning (art. 79ter Vreemdelingenwet)
55J - Gedwongen huwelijk (art. 391sexies Sw.)
55K - Gedwongen wettelijke samenwoning (art. 391septies Sw.)
57 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
57A - Sekten
57B - Godsdienstige aangelegenheden
57C - Erediensten
58 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
58A - Kansspelen
58B - Pronostieken
58C - Niet toegelaten loterijen en tombola's
58D - Hanengevechten
58F - Bingo niet conform met de wetgeving
58G - Bingo: een minderjarige te hebben laten spelen
61R - Bezit en verkoop van vuurwerk

OPENBARE TROUW

15 - Valsmunterij
21 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
21A - Valsheid in burgerlijke en handelsgeschriften
21B - Valse verklaring
21C - Valsheid in informatica, bv. namaking of vervalsing kredietkaarten (art. 210bis Sw.)
21D - Valsheid in openbare geschriften
21E - Inbreuken inzake subsidies, vergoedingen of toelagen: valse verklaringen (KB 31 mei 1933)
22 - Valse naam
23 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
23A - Valse getuigenis
23B - Meineed
23C - Verleiding van getuigen
24 - Namaken van zegels, stempels en merken (behalve audiovisueel en beschermde merken)
49 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
49A - Inmenging in openbare ambten
49B - Onrechtmatig dragen van uniformen of eretekens

BIJZONDERE WETTEN

VOLKSGEZONDHEID

59 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
59A - Geneeskunde
59B - Geneesmiddelen
59C - Geslachtsziekten
59D - Niet-inenting van mensen
59E - Wegnemen en schenken van organen
59F - Wet op de ziekenhuizen
59G - Niet bezitten van een vergunning tot het beheren van een rusthuis
59H - Sport- en bokswedstrijden
59J - Publiciteit voor een niet-geregistreerd geneesmiddel
59K - Verkoop van niet-geregistreerde geneesmiddelen
59L - Onwettig uitoefenen van de artsenijbereidkunde
59M - Privéonthaalmoeder: zonder toelating
59N - Uitoefening van dierengeneeskunde
62 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
62A - Voedingswaren
62B - Sulfiet
62C - Vervalsing van voedingsmiddelen
62D - Hormonen
62E - Vervoer van gevaarlijke producten
62F - Verboden te roken in openbare plaatsen
62G - Vervoer van vlees
62H - Sluikslachtingen
62I - Bescherming van de gezondheid van de verbruikers
62J - Handel in melkproducten
62K - Licentie voor het uitbaten van een slagerij
62L - Bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralingen
62M - Keuring van en handel in vis, gevogelte, konijnen en wild
62N - Keuring van en handel in vlees
62O - Onderzoek van de personen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren
62P - Besluit van onbewoonbaarheid
62Q - Corona/COVID-19 (inbreuken vermeld in de ministeriële besluiten)

DRUGS & DOPING

60 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
60A - Invoer, uitvoer van verdovende middelen/psychotrope stoffen zonder machtiging
60B - Verkopen, te koop aanbieden of afleveren van verdovende middelen/psychotrope stoffen zonder machtiging of aan niet gemachtigde personen
60C - Vergemakkelijken van of aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen/psychotrope stoffen
60D - Bezit van verdovende middelen/psychotrope stoffen zonder machtiging
60E - Aanschaffen of pogen aan te schaffen van verdovende middelen/psychotrope stoffen door vervalsing van een voorschrift of via gelijk welk ander frauduleus middel
60F - Onwettige aanschaffing van verdovende middelen/psychotrope stoffen door een gemachtigd persoon
60G - Onwettig voorschrijven of afleveren van verdovende middelen door een gemachtigd persoon/Doen ontstaan, in stand houden of verergeren van een verslaving door een practicus
60H - Teelt van verdovende middelen
60I - Inbreuken betreffende de handel van precursoren
60J - Onwettige aanmaak van verdovende middelen/psychotrope stoffen
60K - Verdovende middelen/psychotrope stoffen - andere
60L - Verdovende middelen/psychotrope stoffen – niet gepreciseerd
60M - Doping

ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

61 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
61A - Economische aangelegenheden
61B - Elektrische toestellen: bescherming - veiligheid (KB 23 maart 1977)
61C - Abnormale prijzen (wet 22 januari 1945)
61D - Marktpraktijken en consumentbescherming (wet 6 april 2010)
61E - Economische reglementering en prijzen
61F - Consumentkrediet (wet 12 juni 1991)
61G - Leurhandel (wet 25 juni 1993)
61H - Beroepsvergunning voor vreemdelingen
61I - Zelfstandig ondernemerschap (programmawet 10 februari 1998)
61J - Handelsregister
61K - Brandstoffen
61L - Statistieken
61M - Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
61N - Hotelwezen
61O - Toerisme
61P - Reisagentschappen
61Q - Programmaovereenkomst
61S - Uitvoer - invoer - doorvoer (wet 11 september 1962)
61T - Avondsluiting (wet 10 november 2006)
61U - Films
61V - Handelsvestigingen (wet 13 augustus 2004)
61W - Maalderijen
61X - Brood- en andere bakkerijproducten (wet 14 juli 1991)
61Y - Bescherming van de economische mededinging (wet 10 juni 2006)
61Z - Vleesprijzen
67 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
67A - Radioverbindingen
67B - Ongeoorloofde reclame op radio en tv
67C - Radiotelefonie (C.B.)
67D - Radardetectortoestellen
67E - Niet-goedgekeurde telecommunicatietoestellen
67F - Luchtvaart
67G - Zeevaart
67H - Binnenvaart
67I - Illegale zandwinning in zee
68 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
68A - Namaking
68B - Auteursrechten
68C - Oorsprongsbenaming
68D - Bedriegerij
68E - Oneerlijke mededinging
68F - Bescherming van academische titels
68G - Titel van architect
68H - Publicatie zonder naam van de auteur
68I - Niet-erkende schriftelijke cursussen
68J - Titel van accountant en bedrijfsrevisor
68K - Postmonopolie
68L - Kunstwerken
68M - Exploitatie van huwelijksbureaus (wet 9 maart 1993)
68N - Titel van vastgoedmakelaar
68O - Bedrog van kilometerstand met voertuigen (wet 11 juni 2004)
68P - Rechtsbescherming computerprogramma's
68Q - Sluikwerk met handels- of ambachtskarakter (wet 6 juli 1976)
70D - Inbreuken op de reglementering van de boekhouding van de ondernemingen (Wetboek van economisch recht art. XV.75)

MILIEU & STEDENBOUW

Milieu

64 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
64A - Lucht- en waterverontreiniging
64B - Koolstofmonoxyde (CO)
64C - Geluidsnormen in stedelijke omgeving (KB 24 februari 1977)
64D - Commodo - incommodo (milieuvergunning)
64E - Sluikstorten
64F - Beheer van afvalstoffen
64G - Illegale waterwinning
64H - Exploitatie van een inrichting zonder vergunning
64I - Niet naleven Vlarem-wetgeving
64J - Vlaams decreet betreffende het natuurbehoud en natuurlijk milieu (21 oktober 1997)
64L - Invoer en doorvoer van afvalstoffen (wet 12 mei 2011)
64M - Oppervlaktewaterverontreiniging
64N - Grondwaterverontreiniging
64O - Beschadiging van het wegdek door overlading (Vlaams decreet 19 december 1998)

Stedenbouw

66 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
66A - Openbare werken (belemmering van uitvoering)
66B - Ruimtelijke ordening en stedenbouw
66C - Reclameborden
66D - Verboden aanplakking
66E - Brandbeveiliging
66F - Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (Vlaams decreet 3 maart 1976)
66G - Vellen van hoogstammige bomen
66H - Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (Vlaams decreet 4 februari 1997)
66I - Vlaamse wooncode
66J - Toeristische logies (Vlaams decreet 10 juli 2008)

LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING

63 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
63A - Jacht
63B - Visvangst
63C - Dierenbescherming
63D - Vrachtwagen overladen met vee
63E - Gezondheidspolitie der dieren
63F - Huisdieren
63G - Land- en tuinbouwproducten
63H - Fytofarmaceutische producten
63I - Meststoffen
63J - Niet ontsmetten van vrachtwagens dienend voor het vervoer van vee
63K - Distelbestrijding
63L - Brucellose
63M - Bosdecreet
63N - Beschermde diersoorten, planten en ivoor (conventie van Washington 3 maart 1973)
63O - Mestdecreet
63P - Identificatiedocument vee

ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID

65 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
69 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
69A1 - Werkloosheid (focus : verplichtingen werkgever)
69B1 - Sluikwerk
69C1 - Werknemers van vreemde nationaliteit met verblijfstitel
69C2 - Werknemers van vreemde nationaliteit zonder verblijfstitel
69CZ - Werknemers van vreemde nationaliteit - andere
69D1 - Oplichting in sociaal recht
69D2 - Valsheid en gebruik van valse stukken in sociaal recht
69F1 - Overeenkomsten voor studenten
69F2 - Individuele rekening
69FZ - Sociale documenten - andere
69G1 - Verhindering (detacherende ondernemingen)
69GZ - Verhindering toezicht - andere
69H1 - Kinderarbeid
69H2 - Zondagsrust
69HZ - Arbeidswet van 16 maart 1971 – andere
69I1 - Arbeidsreglement
69J1 - Dienstencheques
69J2 - Arbeidsbemiddelingsbureau
69J3 - Beroepskaarten
69JZ - Gewestelijke en communautaire inbreuken - andere
69L1 - Deeltijdse arbeid (programmawet van 22 december 1989)
69K1 - Ontbrekende verzekering tegen arbeidsongevallen
69K2 - Geen aangifte bij arbeidsongevallenverzekeraar
69KZ - Arbeidsongevallenwet - andere
69M1 - Niet betaling lonen (wet 12 maart 1965)
69M2 - Eindejaarspremie
69M3 - Hoofdelijke aansprakelijkheid (bouw)
69M4 - Hoofdelijke aansprakelijkheid (derde land)
69M5 - Vakantiegeld (wet 8 juni 1971)
69MZ - Lonen - andere
69N1 - Uitzendarbeid
69NZ - Terbeschikkingstelling – andere
69P1 - Pesterijen op het werk
69P2 - Ongewenst seksueel gedrag op het werk
69P3 - Geweld op het werk
69P4 - Check in at work
69P5 - Mobiele bouwplaatsen
69P6 - Veiligheid werknemers
69P7 - Veiligheid werknemers (arbeidsongeval)
69PZ - Welzijn - andere
69Q1 - Onjuiste of onvolledige verklaringen of ontbrekende verklaring
69Q2 - Bedrieglijke onderwerping
69QZ - R.S.Z.- andere
69R1 - R.V.A.
69R2 - Z.I.V.
69R3 - O.C.M.W.
69R4 - Kinderbijslagen
69R5 - DG Personen met een handicap
69RZ - Uitkeringsfraude - andere
69S1 - Dimona (KB 5 november 2002)
69T1 - Limosa (programmawet van 27 december 2006)
69Z1 - Iedere materie (restcategorie)
93A1 - Tachograaf – rij- en rusttijden
93B2 - Tachograaf – controleapparaat

FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Algemeen

70 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
70A - Misdrijven gepleegd door de leidinggevenden van vennootschappen of handelaars
70C - Misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw.)
71 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
71A - Inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen, behalve het niet-voorleggen van de jaarrekening aan de algemene vergadering en valse jaarrekening
71B - Het niet-voorleggen van de jaarrekening aan de algemene vergadering (art. 92,§1 lid 2 en 126, §1,1° van het Wetboek van Vennootschappen)
71C - Beroepsverbod (KB nr. 22 van 24 oktober 1934)
71E - Valse jaarrekeningen (art. 127 Wetboek van Vennootschappen)
73 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
73B - Openbaar aantrekken van spaargelden
73D - Deviezensmokkel
73E - Misbruik van voorkennis
74 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
74A - Beurs - Euronext Brussel
74B - Wisselcontrole
75 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
75B - Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement
75F - Gerechtelijke reorganisatie - continuïteit van onderneming, strafrechtelijke inbreuken
76 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
76A - Klacht tegen banken en door banken gepleegde inbreuken

Fiscale fraude

29C - Uitbuiting van de bedelarij (art. 433ter Sw.)
78 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
78A - Fiscale fraude
78B - Diamanthandel
78C - Goudhandel
79 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
79A - Douane en accijnzen
79D - Rechtstreekse dagvaarding door de FOD Financiën (douane en accijnzen)

MATERIE POLITIEPARKETTEN

81 - Verkeersongeval met gewonden: onopzettelijke slagen of verwondingen (art. 418-420 Sw.)
85 - Verkeersongeval met gewonden en dronkenschap of alcoholintoxicatie en/of vluchtmisdrijf
86 - Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (wet 21 november 1989)
87 - Verkeersongeval met dodelijke afloop
88 - Inbreuken op de reglementering inzake binnenvaart, luchtvaart en zeevaart
89 - Spoorweg-, binnenvaart-, luchtvaart- en zeevaartongevallen
90 - Dronken sturen - onmiddellijke intrekking rijbewijs - consignatie
91 - Aanrijding: enkel stoffelijke schade
92 - Bijzondere wetgeving
93 - Verkeer (uitgezonderd KB 1 december 1975)
94 - Wegcode (KB 1 december 1975)
95 - Onbemande camera's
98 - Onmiddellijke inningen
99 - Waarschuwingen

ANDERE

13 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
13A - Niet dragen van identiteitskaart
13B - Geen identiteitskaart
13C - Niet wijzigen woonplaats
13D - Identiteitskaart of rijbewijs beschadigd
13E - Niet vertonen identiteitskaart
13F - Fictieve domicilie
16E - Dossier Schengen
31 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
31A - Zelfmoord
31B - Poging tot zelfmoord
32 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
32A - Ongesteldheid op de openbare weg
32B - Overlijden anders dan ten gevolge van een misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord
32C - Collocatie
43E - Burgerlijk geschil
45E - Bijstand aan de openbare macht
45F - Verdachte handelingen
46C - Spoorwegongevallen (ontsporingen, botsingen van treinen)
46D - Luchtvaartongevallen
46E - Zeevaartongevallen
46F - Binnenvaartongevallen
48B - Ontploffing
48C - Overstroming
48D - Instorting
48E - Gasontsnapping
48F - Stormschade
77 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
77A - Inbreuken gepleegd door de leidinggevenden van een V.Z.W.
77E - Inbreuken gepleegd door de leidinggevenden van een stichting