Interpretatiekader

Het belang van een correcte interpretatie en contextualisering van voorliggende statistische gegevens kan niet genoeg benadrukt worden.

We geven hierbij vier algemene beschouwingen:

  1. Een optimale aanwending van objectieve cijfergegevens houdt in dat ze zorgvuldig worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en vertaald naar het concrete beleidsniveau. Op die manier kunnen de verworven inzichten ook effectief gebruikt worden om het strafrechtelijk beleid te bepalen of bij te sturen en dragen de statistieken bij tot de realisatie van de doelen en strategie van het Openbaar Ministerie.
  2. De gepresenteerde cijfergegevens geven een indicatie van de activiteiten van de jeugdparketten, maar kunnen niet beschouwd worden als een weergave van de werkelijk gepleegde jeugdcriminaliteit of van de bestaande verontrustende situaties.
  3. De jeugdparketstatistiek vormt evenmin een middel om de werklast van de jeugdparketten te evalueren. Zo zij een deel van de activiteiten van de jeugdparketten weerspiegelt, omvat zij niet het geheel van de hen toevertrouwde taken en activiteiten. Bovendien mag geen enkele stap voor de evaluatie van de prestaties van de parketten abstractie maken van de complexiteit van de te behandelen zaken, noch van de terbeschikkinggestelde middelen voor de realisatie van de verschillende opdrachten die aan de parketten zijn toegekend.
  4. De gepresenteerde statistiek moet gekaderd worden binnen het project van de geïntegreerde criminologische statistiek. De doelstelling van zulke geïntegreerde statistiek is een zo volledig en coherent mogelijk inzicht te verschaffen in de gegevensstroom van feiten, zaken en personen die in de jeugdbeschermingsketen zijn opgenomen, vanaf het moment dat een proces-verbaal/melding wordt opgesteld tot en met de uitvoering van de opgelegde maatregel. Dit vereist de creatie en het operationeel maken van een statistisch instrument waarvan de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd en waarvan elk deel geënt is op een specifieke fase van de jeugdbeschermingsprocedure.

    De grote meerwaarde van een statistiek die volgens deze principes is opgebouwd, schuilt in het groeiend begrip van het globale jeugdbeschermingssysteem waarin de verschillende actoren zich beter kunnen situeren in een groter betekenisvol geheel. Dit moet de beleidsmakers de mogelijkheid bieden een preciezer antwoord te formuleren op zeer gerichte vragen en een efficiënter en meer doelgericht jeugdbeschermingsbeleid te voeren op elk niveau.

    De geïntegreerde criminologische statistiek vormt voor de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie het conceptueel kader van hun statistiekproductie. Het is evenwel duidelijk dat hier nog een lange weg moet afgelegd worden en een realistische benadering leert ons dat dit stapsgewijs zal moeten gebeuren, met respect voor de wetenschappelijke eisen van methodologische precisie, transparantie en verantwoording. Een statistiek over de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten is een eerste - belangrijke - stap. Maar het is evident dat daarnaast ook de opvolging van die zaken in kaart moet gebracht worden. Tevens moeten ook de activiteiten van de jeugdrechtbanken (zetel) bestudeerd worden. De gerechtelijke statistieken zouden vervolgens op hun beurt moeten gekoppeld worden met de data van de politie en de jeugdvoorzieningen.