LOGO OMP

De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie ontwikkelen betrouwbare, pertinente en geduide statistische gegevens in functie van het strafrechtelijk beleid van het Openbaar Ministerie. Momenteel verstrekken zij cijfermateriaal over:
- de opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en door het federaal parket (2006-2022);
- de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten bij de rechtbanken van eerste aanleg (2010-2022).

Met hun statistische analyses ondersteunen zij het College van Procureurs-generaal bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het strafrechtelijk beleid en dragen zij actief bij tot een transparante werking van het Openbaar Ministerie. Deze analyses worden door het Openbaar Ministerie ook gebruikt om verantwoording af te leggen ten aanzien van de minister van Justitie en de Wetgevende Macht. Met het oog op een transparante werking stelt het Openbaar Ministerie zijn jaarstatistieken tevens ter beschikking van de geïnteresseerde burger.

Hieronder kunt u een keuze maken tussen enerzijds de jaarstatistieken van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en van het federaal parket, en anderzijds de jaarstatistieken van de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten.